top of page
  • Writer's pictureYeladenu

מבצע חוסן ילדינו – השבוע השני למלחמה: גיוס משאבים ושותפים

19.10.23

מבצע החירום "חוסן ילדינו" אשר יצא לדרך מייד לאחר אירועי ה-7.10, ממשיך לצבור תאוצה.

מטרות המבצע: לפעול לחיזוק חוסנם של ילדי קווי העימות שנפגעו: בכל מקום בו הם נמצאים, באופן ישיר ועקיף, בתיאום ובאמצעות רשויות המדינה, הקהילה, ארגוני החברה האזרחית והמגזר העסקי, על מנת להבטיח את בריאותם ועתידם הפרטי והקהילתי. המבצע יתמקד בצרכים של ילדים ונוער בגילאי 6-18, תחת ההנחה שהמשפחה והקהילה הם עוגנים הכרחיים לטיפול ופעולה.

המאמצים לגייס משאבים ושותפים אסטרטגיים למבצע נמשכים: נכון לשבוע השני למלחמה גויסו משאבים בהיקף של כ- 27 מיליון ₪, מתוך יעד ראשון של 50 מיליון ₪.

שותפים מרכזיים שנרתמו למבצע הינם: ראשי הרשויות והצוותים שלהם כולל רכזי החוסן, הקואליציה הישראלית לטראומה וארגון נט"ל - כמומחים לחוסן, טראומה ופעולה בזמן משבר, וכן מנהיגות חלוצה מהפילנתרופיה ומהמגזר עסקי.

13 views0 comments

Comments


bottom of page