top of page
  • Writer's pictureYeladenu

השלב הבא של 'חוסן ילדינו': קהילת אשכול שבה הביתה

במסגרת המעבר לשלב הבא של מבצע 'חוסן ילדינו, ועם סגירת המתחמי החוסן באילת ובים המלח, החלנו ללוות את מועצה אזורית אשכול וקהילותיה בחזרה ליישובים ברשות ולישובי הביניים.


הצוות המקצועי בהובלת אהרון קינרייך החל במיפוי הצרכים וניתוח המצב הקיים במועצה, ובהתאם לכך גם בגיבוש תכנית לפעילויות חברתיות לחיזוק החוסן עבור הילדים ובני הנוער. בין היתר, תתוכנן פעילות מחברת עבור תלמידים ומורים לתקופת החזרה ליישובי הקבע, ובחינת מענים ליישובים אשר עברו למיקומי ביניים או נשארו במלונות.


בשבועות האחרונים חנכנו את מרכז השחר החדש בגבולות, אשר מהווה תוספת של 250 מקומות לבית ספר שמ"ש, והחלנו לקיים בו פעילויות ייעודיות לצוותי הוראה וצוותים מקצועיים בתיכון. כמו כן החלה הקמת 'גינה טיפולית' בגבולות לתלמידי בתי הספר.


בחודש אפריל תתרחב הפעילויות בשיתוף אגפי החינוך, המתנ"ס, הרווחה ומרכז החוסן. מרכז השחר ישמש כמרכז לפעילויות בונות חוסן משלימות בשיתוף המתנ"ס ותחל פעילות לילדים ונוער בסופי השבוע. 


נמשיך לפעול לחיזוק חוסנם של ילדי קווי העימות שנפגעו: בכל מקום בו הם נמצאים, על מנת להבטיח את בריאותם הפיזית והנפשית ואת ועתידם הפרטי והקהילתי.20 views0 comments

Comentarios


bottom of page